ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

O παρών ιστοχώρος της Cretan Daily Cruises, αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 και το ν. 4624/2019. Το παρόν κείμενο πολιτικής περιγράφει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων των χρηστών κατά την επίσκεψη ή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Ιστοχώρων μας. Ο επισκέπτης των Ιστοχώρων μας ή/και χρήστης των υπηρεσιών μας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των προσωπικών του πληροφοριών που αναφέρονται εδώ

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία Cretan Daily Cruises: 

ΚΕΝΤΡΙΚA ΓΡΑΦΕΙA & ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Ηρώων Πολυτεχνείου 226 - Πύργος Κισάμου, Xανιά Κρήτης Τ.Κ. 73400  

Τηλ. 28220 - 22888/83310/24344, Φαξ 28220 - 83321/83316

email: info@cretandailycruises.com

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Τι είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), όπως είναι ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ κ.ά. Ως ταυτοποιήσιμο ορίζεται το φυσικό πρόσωπο εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (διεύθυνση ΙΡ, e-mail κλπ.) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του.

Τι είναι δεδομένα ειδικών κατηγοριών

Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα είναι τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική́ ή εθνοτική καταγωγή́, τα πολιτικά́ φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή́ σε συνδικαλιστική́ οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό́ την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγειά ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική́ ζωή́ φυσικού́ προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό́.

Τι είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

Τι είναι υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

Τι είναι εκτελών την επεξεργασία

Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας,

Τι είναι αποδέκτης

Αποδέκτης είναι το φυσικό́ ή νομικό́ πρόσωπο, η δημοσία αρχή́, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού́ χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού́ χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης ερευνάς σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από́ τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας,

Τι είναι συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων

Συγκατάθεση του υποκείμενου των δεδομένων είναι κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή́ και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή́ θετική́ ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού́ χαρακτήρα που το αφορούν.

Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας  δεδομένων 

Η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα επιβατών και επισκεπτών των ιστοχώρων για τους κατωτέρω σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των κατωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση και επικαιροποίηση.

Οι σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι:

  • η κράτηση εισιτηρίων για τις κρουαζιέρες, 
  • η ενημέρωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις-δράσεις που διοργανώνει η εταιρεία μας, 
  • η επικοινωνία με την εταιρεία και 
  • η συλλογή στοιχείων στο πλαίσιο των οδηγιών των Ελληνικών Αρχών για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του COVID-19.

Ειδικότερα, η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βασίζεται στις ακόλουθες νόμιμες βάσεις:

  • Προκειμένου η εταιρεία να συμμορφωθεί σε έννομη υποχρέωσή της 
  • για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας (Συμπλήρωση ερωτηματολογίου υγείας των επιβατών.
  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας (ενημέρωση και επικοινωνία)
  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης (κράτηση εισιτηρίων)

Συλλογή δεδομένων κατά την πλοήγησή σας στο διαδικτυακό μας τόπο

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στους Ιστοχώρους της εταιρείας, αυτόματα γίνεται καταγραφή της διεύθυνσης δικτυακού πρωτοκόλλου του χρήστη, που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για στατιστικούς λόγους επισκεψιµότητας στη δικτυακή παρουσίασή µας. Επιπλέον, συλλέγονται cookies, με σκοπό την αυθεντικοποίησή των στοιχείων σας κατά την αγορά των εισιτηρίων και με σκοπό το μάρκετινγκ. Στην τελευταία περίπτωση (cookies με σκοπό το μάρκετινγκ) συλλέγονται στοιχεία για την επεξεργασία των οποίων έχετε συγκατατεθεί. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες στην Πολιτική Cookies.

Παρέχουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας, με την αποστολή σχολίων μέσω φόρμας επικοινωνίας, στην οποία καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση e-mail και το τηλέφωνο του χρήστη που επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μας. 

Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κρατήσεις εισιτηρίων μέσω των ιστοσελίδων μας. Για το λόγο αυτό επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας Όνομα, Επώνυμο, EMAIL, Κινητό τηλέφωνο.

Στον ιστοχώρο συλλέγουμε δεδομένα υγείας σας. Για το λόγο αυτό περιλαμβάνεται  ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του COVID-19.

Διαβιβάσεις δεδομένων εκτός Ε.Ε

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών των υπηρεσιών των Ιστοχώρων μας διαβιβάζονται εκτός της Ε.Ε μέσω της εφαρμογής file base της Google. H εφαρμογή αυτή μας βοηθά να σας παρέχουμε την δυνατότητα κράτησης εισητηρίων μέσω του ιστοχώρου μας.  Η διαβίβαση των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ  της εταιρείας και των επιβατών ή σε προσυμβατική φάση κατόπιν αιτήματός σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την google μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση

Αποδέκτες των δεδομένων

Τα δεδομένα υγείας σας διαβιβάζονται στο ΕΟΔΔΥ μόνο υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις των σχετικών ρυθµίσεων των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και των εφαρµοστικών αυτών υπουργικών αποφάσεων.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες του Ιστοχώρου ή/και χρήστες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα από τις επισκέψεις διαγράφονται αυτόματα μετά από την πάροδο έξι μηνών και τα στοιχεία επικοινωνίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη νομοθεσία.

Ασφάλεια δεδομένων

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και επισκεπτών του Ιστοχώρου μας χρησιμοποιούμε ασφαλή σύνδεση (https://) και μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.

Τα δικαιώματα σας

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα: 

1) δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία,

2) δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

3) δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν,

4) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους,

5) δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και

6) δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, υπό τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας (άρθρα 17 παρ. 3 στοιχ. β΄, 20 παρ. 3 και 23 Κανονισμού 2016/679),  μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία, στα ώς άνω στοιχεία επικοινωνίας μας 

Δικαίωμα καταγγελίας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr.