ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ & ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Το εισιτήριο είναι προσωπικό και ισχύει μόνο για το ταξίδι για το οποίο εκδόθηκε.

ΟΙ EΠΙΒΑΤΕΣ: 
1) έχουν την ευθύνη της ασφάλειας των προσωπικών αντικειμένων τους. 
2) δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν, εκρηκτικά, εύφλεκτες, εμπρηστικές και επικίνδυνες ουσίες.
3) οφείλουν να τηρούν τις Λιμενικές και Υγειονομικές διατάξεις.
4) οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Πλοιάρχου, για την διατήρηση της τάξης και ασφάλειας των συνταξιδιωτών και του πλοίου.
5) πρέπει να βρίσκονται στο χώρο επιβίβασης 40’, πριν την αναχώρηση του πλοίου. Αν δεν προλάβουν τον απόπλου, δεν δικαιούνται επιστροφή εισιτηρίου.
6) να απευθύνονται στον Πλοίαρχο, για τυχόν παράπονα κατά την διάρκεια του ταξιδιού και αν δεν ικανοποιηθούν, στην Πλοιοκτήτρια Εταιρεία.

Η ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ:
1) επιστρέφει το αντίτιμο του εισιτηρίου στον επιβάτη, χωρίς άλλη υποχρέωσή της έναντι του επιβάτη ή οποιουδήποτε τρίτου, σε περίπτωση που ματαιωθεί ή ανασταλεί το ταξίδι με υπαιτιότητα του πλοίου ή λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. 
2) δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση του ταξιδιού, παρέκκλιση ή μη τήρηση της κανονικής πορείας, που οφείλεται σε κακές καιρικές συνθήκες ή εντολές του ΥΕΝ ή των Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
3) διατηρεί το δικαίωμα, να αντικαταστήσει το πλοίο, για το οποίο εκδόθηκε εισιτήριο, με άλλο πλοίο, όπως επίσης να τροποποιήσει τα δρομολόγια.
4) o Πλοίαρχος και το πλήρωμα και η πλοιοκτήτρια εταιρία δε φέρουν ουδεμία ευθύνη για απώλεια ζωής, τραυματισμό ή άλλη ζημία επιβάτη, που προκύπτουν από την μη συμμόρφωσή του, με τις οδηγίες του Πλοιάρχου και του πληρώματος: α)κατά την διάρκεια του ταξιδιού, β) κατά την αποεπιβίβαση σε λέμβο, γ) από την μετάβαση και επιστροφή του στην ξηρά κολυμπώντας, δ) όταν το πλοίο ευρίσκεται αγκυροβολημένο και ο επιβάτης κολυμπάει πλησίον του (swimming stop).

ΟΡΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Για ακυρώσεις επιστρέφεται το ακόλουθο ποσοστό του ναύλου (ανάλογα με τον χρόνο ακύρωσης πριν από την αναχώρηση):
Έως 24 ώρες πριν: 100% του ναύλου.
24 ώρες πριν από την αναχώρηση ή σε περίπτωση που ο επιβάτης δεν εμφανιστεί κατά την επιβίβαση, η εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να εκδώσει επιστροφή χρημάτων.
Οι επιστροφές χρημάτων εκδίδονται μόνο από το εκδοτήριο εισιτηρίων κατόπιν έγκρισης της εταιρείας.